Four values - border-radius: 25px 50px 25px 50px:

Four values - border-radius: 25px 50px 25px 50px And
After hover effect border-radius: 50px 25px 50px 25px